Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
+66(2) 275-8227, 275-7738

ระดับก่อนอนุบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็กอายุตั้งแต่1 ปี 6 เดือนเป็นต้นไป นักเรียนที่อายุน้อย จะพิจารณาความพร้อมเป็นรายบุคคล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ปี 2 เดือน เป็นต้นไป โดยนักเรียนควรมีความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร และขับถ่ายได้ในระดับหนึ่ง นักเรียนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี จะเข้าเรียนชั้นเด็กเล็กก่อนระยะหนึ่งเพื่อพัฒนาความพร้อมในด้านนี้ 

อัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนนักเรียนชั้นเด็กเล็กและชั้นเตรียมอนุบาล มีดังนี้


เอกสารการสมัคร

สำเนาสูติบัตรนักเรียน

สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

รูปถ่าย จำนวน 3 รูป