Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ข้อปฏิบัติ 20 ประการในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้ดี เก่ง สุข

ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูลูกให้ถูกต้อง เป็นเด็กที่ดี สุข เก่ง โดยผู้ปกครองสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 1. คุณพ่อ คุณแม่และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านมีการอบรมเลี้ยงดูลูกในแนวทางเดียวกันและในเกณฑ์เดียวกัน ไม่มาก ไม่น้อย
 2. ร่วมกันสร้างกฏกติกาในครอบครัวขึ้นด้วยความเต็มใจ
 3. ส่งเสริมให้ลูกมีระเบียบวินัยในทุกๆเรื่อง
 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่ลูกจะเลียนแบบได้ถูกต้อง
 5. ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
 6. ฝึกให้ช่วยทำงานบ้าน
 7. ให้นอนแต่หัวค่ำ ตื่นแต่เช้า
 8. ก่อนนอนร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
 9. ห้ลูกกราบขอบคุณพระธรรมในคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ใหญ่ในบ้าน
 10. ฝึกให้เด็กมีมารยาทดี อ่อนน้อม อ่อนโยน และกวดขันเรื่องบุคลิกภาพในการยืน นั่ง นอน
 11. ให้เวลาในการสนทนาพูดคุยอย่างมีเหตุผล อบรมชี้แจงให้รู้ดีรู้ชั่ว
 12. ฝึกพูดให้ไพเราะ อ่อนหวาน รู้กาลเทศะ ชัดเจน ถูกอักขรวิธี ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 13. ฝึกให้เป็นคนที่มีอารมณ์เย็น มีจิตใจแน่วแน่ มั่นคง
 14. ให้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ที่อร่อยถูกใจ
 15. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฝึกศักยภาพของร่างกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น
 16. หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เล่นถูกวิธีเป็นเวลา ไปสถานที่พักผ่อนที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจ
 17. การให้สิ่งของต่างๆตามความเหมาะสมมีเหตุผล ไม่เกินความจำเป็น
 18. ใช้วิธีการลงโทษที่ได้ผลในการแก้ไขพฤติกรรม ไม่ใช้ความรุนแรงหรือการดุด่าที่ยิ่งทำให้เด็กเกิดความก้าวร้าว
 19. ทำสภาวะครอบครัวให้อบอุ่น ผูกพัน รักใคร่ มีปัญหาต้องร่วมกันแก้ไข
 20. ส่งเสริมการทำหน้าที่ในการมาโรงเรียนอย่างถูกต้อง เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้ครบ ดูแลทำการบ้านของลูกอย่างสม่ำเสมอ