Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
+66(2) 275-8227

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อนำเด็กเข้าสู่กระแสธรรม โดยยึดปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นแนวทาง อันได้แก่

  1. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
  2. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
  3. พยายามนำตนออกจากอำนาจของวัตถุนิยม