Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ธรรมะคืออะไร? ทำไมลูกต้องมีธรรมะ?

ธรรมะ คือ เครื่องมือในการดำเนินชีวิต ทุกขั้นตอนของพัฒนาการจากแรกเกิดจนตาย ได้แก่ การยืน เดิน นั่ง นอน หรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ ไม่ให้ตนเองเดือดร้อน คนที่มีธรรมะจะมีจิตใจมีความตั้งมั่น แน่วแน่ในการทำงานต่างๆมีปัญญาเลือกทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีชีวิตที่แจ่มใส มีความสุข สงบเย็น

ทำไมเด็กปฐมวัยต้องมีธรรมะ?

ต้นกล้าที่ดี ย่อมให้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ

คุณภาพที่ดีจึงต้องเริ่มจากวัยเยาว์

วัยปฐมวัย จึงต้องเลี้ยงดูอย่างเต็มฝีมือ ด้วยมืออาชีพ ใส่สาระที่จำเป็นลงในเลือดเนื้อ ชีวิต จิตวิญญาณ ดังที่ท่านพุทธทาสได้สนับสนุนให้มีการสอนธรรมะขั้นหัวใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กปฐมวัย

ถ้าลูกไม่รู้ธรรมะ?

ถ้าลูกไม่รู้ธรรมะ รู้แต่ด้านกายหรือวัตถุ ไม่รู้เรื่องจิตใจ ชีวิตก็จะดำเนินอยู่ในกองกิเลสและความทุกข์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกต้อง ไม่มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาต่ออำนาจกิเลส ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์รัก โกรธ เกลียด หลงติดอบายมุข ติดยาเสพติด ผิดศีล ผิดธรรม ทำความเดือดร้อนให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม

ธรรมะ 4 ความหมายของท่านพุทธทาสภิกขุ