Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

หลักสูตรโรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ได้ทำการทดลอง วิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน เพื่อการนำผู้เรียนให้เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาปัญญา และการฝึกดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา โรงเรียนได้นำหลักการและทฤษฎีพุทธของท่านพุทธทาสภิกขุมาใช้เป็นแกนกลาง โดยปรับลงมาให้ง่ายและเหมาะกับระดับของผู้เรียน