Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

สัตย์สงวนเนอซเซอรี่

โรงเรียนเปิดรับนักเรียนระดับก่อนอนุบาล โดนแบ่งเป็นสองระดับคือ ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก

 

ชั้นเด็กเล็ก

นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย ตั้งแต่การฝึกการช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกใช้ผ้าซับปัสสาวะ การรับประทานอาหารด้วยตนเอง การปฏิบัติตาม กฏระเบียบ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน เป็นต้น


ระดับเตรียมอนุบาล

นักเรียนจะฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เช่น การฝึกใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การเคลื่อนไหวและควบคุมร่างกายให้ประสายกัน ให้มีความพร้อมเมื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 

นอกจากนี้เรายังมุ่งที่จะส่งเสริมพฤติกรรมด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีงามของนักเรียนสัตย์สงวน ได้แก่

1.ด้านสังคม ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น รู้จักรักเพื่อน ขยายประสบการณ์ชีวิต

2.เรียนรู้วิถีชีวิตไทย ปลูกผังแนวคิดที่ถูกต้อง สุขนิสัย และคุณสมบัติที่ดีงาม

3.ฝึกการเจริญสติและทำสมาธิเพื่อการเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาในระดับต่อไป