Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ระดับอนุบาล

คุณสมบัตินักเรียน​

รับสมัครนักเรียนอายุครบ 3 ปีขึ้นไป ในวันที่ 16 พฤษภาคมของปีการศึกษา กรณีที่นักเรียนอายุไม่ถึง พิจารณาเป็นรายบุคคลตามความพร้อม และจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลในชั้นปีแรก ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และมีพัฒนาการปกติตามวัย นักเรียนพิเศษ ติดต่อโรงเรียนเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้ปกครอง

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือของทางบ้านในการพัฒนาเด็ก ตามหลักการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ บวร- บ้าน วัด (ศาสนสถาน) และโรงเรียน จากประสบการณ์ในการใช้หลักสูตรของโรงเรียนนี้มากว่า 20 ปี นักเรียนที่ผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนเต็มที่ นักเรียนที่จบในชั้นอนุบาล 3 นั้นมีผลการเรียนที่ดีมาก มีความประพฤติที่ดีงาม และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวุฒิภาวะสูงกว่าเด็กทั่วๆไป โดยโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ ดังนี้

 1. ผู้ปกครองมีเวลาให้ความสนใจ ใส่ใจดูแลบุตรอย่างเต็มที่
 2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการอบรมบุตรตามแนวทางเดียวกับโรงเรียน
 3. ผู้ปกครองมีความตรงต่อเวลา
 4. ผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 5. ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตร
 6. ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีต่างๆที่ไม่เหมาะกับการพัฒนาการตามวัยที่บ้าน หรือเมื่อไม่มีเวลาดูแลเด็ก
 7. ผู้ปกครองไม่ตามใจบุตรและไม่เลี้ยงดูบุตรแบบสิ้นเปลือง เกินพอดี จนเป็นนิสัย
 8. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนทุกครั้ง

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง(บิดา/มารดา)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(บิดา/มารดา)

กรณีนักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์

 1. นักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองขั้นต้นได้เช่น เข้าห้องน้ำได้ เดินเองได้ ทานอาหารเองได้ เป็นต้น
 2. ฟังคำสั่งและอยู่กับเพื่อนหมู่มากได้ ไม่งอแง สวดมนต์ นั่ง สมาธิได้
 3. ผู้ปกครองต้องดูแลเรื่องการบ้าน การอ่านหนังสือเพิ่มเติมที่บ้าน
 4. ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการปรับพื้นฐานตามคำแนะนำของโรงเรียน
 5. ชำระค่าเรียนเต็มอัตราของโรงเรียน