Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

รูปแบบการจัดโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ จัดโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนเล็กที่แสนสุข​

โรงเรียนตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานที่จำเป็นทุกๆด้านของเด็ก ไม่วิ่งตามกระแส แต่คำนึงถึงความสุขและความถูกต้องเหมาะสม พัฒนาเด็กให้ ดี สุข เก่ง ได้จริง โดยใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนาตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุมาปรับใช้ สามารถนำเด็กเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาได้ โรงเรียนมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมในระดับโลกุตรธรรม ทำให้บุคคลอยู่เหนือวิสัยของปุถุชน มีความเห็นแก่ตัวน้อย

เราจัดโรงเรียนในรูปแบบ บ้านกึ่งโรงเรียน (Half-home School) ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกๆด้าน ตามยุทธศาสตร์ โรงเรียนเล็กที่แสนสุข เพื่อส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีโรงเรียนของตัวเอง นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกล และผู้บริหารสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงยุทธศาสตร์โรงเรียนเล็กที่แสนสุข มีดังนี้

  1. จัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนพอเหมาะ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดโรงเรียนให้มีความรู้สึกอบอุ่น เหมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง
  3. จัดห้องเรียนและบรรยากาศแวดล้อมให้น่าอยู่ ร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ
  4. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจ “จิตนำกาย” พร้อมไปกับพัฒนาการทุกๆด้าน
  5. สร้างเสริม ปลูกผัง คุณลักษณะนิสัยที่ดี และคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรธรรมะที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
  6. จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กระดับอนุบาล วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
  7. จัดการเรียนการสอนโดยถือเด็กเป็นสำคัญ เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง ด้วยสื่อที่หลากหลาย
  8. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า ตรงตามคุณค่าแท้ วัสดุเหลือใช้ หาได้ในท้องถิ่น
  9. ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาต่างๆให้สามารถเป็นคนเรียนดี และมีความสุข
  10. ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นความสัมพันธ์ และความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน