Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

การศึกษาอนุบาล

พุทธทาสภิกขุ

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ จัดโรงเรียนตามแนวคิดเรื่อง “การศึกษาที่บริสุทธิ์” ของท่านพุทธทาสภิกขุ  เพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง เนื้อหาสำคัญของ ‘การศึกษาที่บริสุทธิ์’ มีดังนี้

การช่วยกันทำให้ธรรมะแพร่หลายในเวลาที่ประชาชนต้องการธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหานานาประการแห่งยุค นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้าพเจ้าขออนุโมทนาในที่นี้ เนื่องในการศึกษาระดับที่สำคัญระดับหนึ่ง

       การพยายามแก้ไขปัญหากันในแต่ด้านวัตถุ หรือการใช้อำนาจกำลัง แม้ทั้งทางตรงทางอ้อมนั้น ดูจะยังห่างไกลจากความสำเร็จ ความสามัคคีมีไม่ได้ ความร่วมมือกันมีไม่ได้ ความรักใคร่ความกรุณากันมีไม่ได้ หรือจะมีบ้างก็ตาม ชนิดตบตาหน้าไหว้หลังหลอกทั้งนั้น  นั่นเป็นเพราะขาดธรรมะหรือศีลธรรมนั่นเอง  ความมีธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยแท้จริงได้ ทำให้มีเมตตากรุณาและสามัคคี จงรักภักดีต่อกันและกันได้

         การศึกษาที่จะช่วยมนุษย์ได้แท้จริงนั้น ไม่ใช่การเรียนหนังสือหรือวิชาชีพ แต่ต้องเป็นการเรียนธรรมะเพื่อปฏิบัติตนให้มีศีลธรรม  ถ้ามิฉะนั้นแล้ว ความฉลาดและร่ำรวยที่ได้มาจากการเล่าเรียนนั้น จะกลายเป็นสิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ทำตนเองให้ตกจมอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสคือตกอบายทั้งเป็นๆนั่นเอง  แล้วยังพลอยทำเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อน เพราะความเป็นอันธพาลของตนในลักษณะเช่นนั้นด้วย  การศึกษาที่แท้จริง ย่อมส่งเสริมศีลธรรมทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์

         การศึกษาที่บริสุทธิ์นั้น ต้องศึกษาเพื่อช่วยทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งโลกด้วย ยิ่งเพื่อผู้อื่นมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น บัดนี้ เรามีแต่การศึกษาชนิดทำลายตนเอง โดยไม่รู้สึกตัวไปเสียทั้งนั้น แล้วจะเป็นไปเพื่อการช่วยผู้อื่นอย่างไร จะมีความรู้สึกคิดนึกที่ไหนมาช่วยผู้อื่น โลกจึงมีแต่การเอาเปรียบ และเบียดเบียนกันอย่างหนาแน่น  การศึกษาที่แท้จริงต้องทำให้เรารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันทั้งโลก เพื่อทุกคนเป็นคนๆเดียวกัน

         ขอให้ทุกคนมีปณิธานว่า เรามีการศึกษาเพื่อกระทำโลกให้งดงาม มิใช่เพื่อทำเราให้ร่ำรวยด้วยเรื่อง กิน-กาม-เกียรติ แล้วแข่งขันกันจนโลกวินาศไปเพราะการกระทำเช่นนั้น  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการศึกษาชนิดที่มุ่งช่วยมนุษย์เป็นส่วนรวม ยิ่งกว่าช่วยตัวเอง  อันเป็นการศึกษาที่บริสุทธิ์ มีไว้สำหรับมนุษย์โดยแท้จริง