Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ระดับก่อนอนุบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็กอายุตั้งแต่1 ปี 6 เดือนเป็นต้นไป นักเรียนที่อายุน้อย จะพิจารณาความพร้อมเป็นรายบุคคล กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ปี 2 เดือน เป็นต้นไป โดยนักเรียนควรมีความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร และขับถ่ายได้ในระดับหนึ่ง นักเรียนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี จะเข้าเรียนชั้นเด็กเล็กก่อนระยะหนึ่งเพื่อพัฒนาความพร้อมในด้านนี้ 

เอกสารการสมัคร

สำเนาสูติบัตรนักเรียน

สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

รูปถ่าย จำนวน 3 รูป