Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

การเลือกโรงเรียนระดับอนุบาล

ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ

ผู้ปกครองที่ดีจะต้องรู้เป้าหมายของการศึกษาว่าการที่เราให้ลูกไปโรงเรียนนั้นเพื่ออะไร อย่าเพียงละเมอๆไปตามผู้อื่น

คนทั่วโลกให้ลูกไปโรงเรียนด้วยหลายสาเหตุ บางคนก็เพราะอายุถึงแล้วก็ได้เวลาไปโรงเรียน ไปตามค่านิยม หรือบางคนก็ไม่มีใครดูแล แต่ส่วนใหญ่คิดไปว่าเพื่อเรียนหนังสือแบบที่ครูให้ท่องให้จำอะไรก็ต้องจำให้มากที่สุดเพื่อเอาไปใช้ในการสอบ เรียนเพื่อสอบ สอบเพื่อเลื่อนชั้น การเรียนเพื่อท่องจำจึงมีทั้งในเวลา นอกเวลา ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในวันธรรมดาและวันหยุด

เราส่งลูกเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเท่านั้นหรือ?  

มีผลดี-ผลเสียอย่างไรในการที่โรงเรียนสอนแต่หนังสือ

ข้อเสีย

  1. เด็กเบื่อ เซ็ง กลัวและเกลียดการเรียนหนังสือ ไม่สนุกกับการเรียนและการไปโรงเรียน
  2. ทัศนคติในทางลบต่อการศึกษาจะติดตัวไปทำลายศักยภาพในการเรียนรู้ในอนาคต
  3. ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวด้านต่างๆจะหายไป เพราะไม่มีโอกาสและเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
  4. สมองล้า อ่อนแรงเมื่อถึงวัยที่ต้องเรียนหนักคือ ระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา
  5. ถูกประทับตราว่าเป็นพวกล้มเหลว เรียนอ่อนตั้งแต่ต้น ซึ่งที่แท้จริงแล้วเป็นเพราะตั้งโจทย์ให้เด็กยากเกินไป การเร่งออกดอก ออกผล ก็เช่นเดียวกับการปลูกพืชในปัจจุบันที่ให้คุณภาพด้อยกว่าการปลูกแบบธรรมชาติ

ข้อดี

            ไม่ค่อยชัดเจน เป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่ และได้ความรู้ประเภทความจำ เป็นนกแก้ว นกขุนทอง  ซึ่งมีการวิจัยของคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานานแล้วว่า เด็กที่เรียนในระบบเก่ากับเรียนแบบเตรียมความพร้อม เมื่อถึงระดับประถมศึกษาจะไม่มีความแตกต่างกันเลย พวกที่ 2 ยังจะได้เปรียบกว่าในด้านพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ มีสุขภาพ จิตดี และมีเจตคติต่อการเรียนที่ดี

            การจัดการศึกษาที่ถูกต้องสำหรับเด็กอนุบาล คือการเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้สมดุลกัน โดยเฉพาะด้านจิตใจ ลักษณะนิสัยและคุณธรรม จะต้องได้รับการปลูกฝังเป็นพิเศษ เพราะถ้าเลยวัยนี้แล้ว จะต้องขูดเกลา

การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

  1. สถานที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอาคารที่สวยงาม หรูหรา เป็นลักษณะใดก็ได้ แต่ต้องสะอาด สงบ และแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นอากาศดีและไม่ต้องเดินทางไกล
  2. นโยบายในการจัดการศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม เด็กมีความสุขในการเรียน
  3. บุคคลในโรงเรียนทุกฝ่าย มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี
  4. เป็นโรงเรียนที่มีขนาดพอเหมาะ เด็กไม่มาก เพื่อที่จะสอน ดูแลได้ทั่วถึง
  5. สอนทักษะการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือ

สรุปแล้ว

            โรงเรียนที่ดีไม่ใช่โรงงานปลากระป๋องที่ผลิตของออกมาในมาตราฐานเดียวกันหมด  แต่จะต้องเป็นโรงงานเจียระไนเพชร ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความแตกต่างของเด็กได้ ทั้งความสามารถ ความถนัดทางพหุปัญญาที่มีความหลากหลายของเด็กแต่ละคน

            การศึกษาที่ถูกต้องจะต้องทำให้ผู้เรียน ดี เก่ง และมีความสุข

            จะต้องดีจริงคือ มีจิตใจที่บริสุทธ์ ไม่มีความทุกข์

            จะต้องเก่งจริงคือ เก่งทั้งเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

            จะต้องมีความสุขจริงคือ มีความสุขสงบเย็นเป็นผู้มีสันติสุขในตัวเองและสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัวและประเทศชาติได้