Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ธรรมะคืออะไร? ทำไมลูกต้องมีธรรมะ?

ธรรมะ 4 ความหมาย

ธรรมะ 4 ความหมายของท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะ คือ การกระทำที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์ในทุกขั้นทุกตอนของวิวัฒนาการของชีวิต โดยต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเชื่อ สามารถบังคับตนเองได้ มีความพอใจและเคารพตนเอง

ธรรมะมี 4 ความหมาย

  1. ธรรมะ คือ ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ธรรมชาติ ต้องอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เป็นสิ่งปรุงแต่ง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
  2. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี ทุกๆสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  3. ธรรมะ คือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติการทำหน้าที่ให้ถูกต้อง คือ การปฏิบัติธรรม  เราต้องไม่ประมาท มีสติขณะผัสสะไม่ให้เกิดความทุกข์ รีบเร่งทำความดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
  4. ธรรมะ คือ ผลของการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ทำดี ดี สุขทันที ทำชั่ว ชั่ว ทุกข์ทันที  ทำดี ฉลาดๆๆ ทำชั่ว โง่ๆๆ