Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม เผบแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแก่นธรรมสูสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ศาสนธรรมนำปัญญา พัฒนาชีวิตและสังคม

พันธกิจของโรงเรียน

งานที่จะต้องจัดทำเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ข้างต้น มีดังนี้

1.จัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลกัน มีความเป็นไทย โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.จัดบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
3.ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาสำหรับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน

สันติสุข สันติภาพ อิสรภาพ

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่รู้ สู้งาน กล้าหาญด้วยคุณธรรม

คติธรรมของโรงเรียน

การทำหน้าที่ให้ถูกต้องคือการปฏิบัติธรรม

อักษรย่อของโรงเรียน

ส. ส. อ. (สันติสุข สันติภาพ อิสรภาพ

สีประจำโรงเรียน

สีเขียวต้นกล้า สีเหลืองรวงข้าว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบัวบาน