Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

บทสวดอานาปานสติสูตร

บทสวดอานาปานสติสูตร


อานาปานสติสูตร

(หันทะ มะยัง อานาปานะสะติปาฐัง ภะณามะ เส.)

อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อานาปานสติ อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว, มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่,

อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตา,ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อานาปานสติ อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว,จัตตาโร สะติปัฏฐาเน ปะริปูเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์, จัตตาโร สะติปัฏฐาน ภาวิตา พะหุลีกะตาสติปัฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว, สัตตะโพชฌังเค ปะริปูเรนติย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์, สัตตะโพชฌังคา ภาวิตา พะหุลีกะตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ด อันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว, วิชชาวิมตติ ปะริปูเรนติย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์, 

กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว อานาปานะสะติกะถัง พะหุลีกะตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็อานาปานสติอันบุคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่า, มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสาจึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่, อิธะ ภิกขะเว ภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้, อะรัญญะคะโต วาไปแล้วสู่ป่าก็ตาม, รุกขะมูละคะโต วาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม, สุญญาคาระคะโต วาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม, นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิตฺวานั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้ว, อุชุง กายัง ปะณิธายะปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะ เปตฺวาตั้งกายตรง ดำรงสติมั่น, โส สะโต วะ อัสสะสะติสะโต ปัสสะสะติภิกษุนั้น, เป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียว, หายใจออก, มีสติอยู่หายใจเข้า,

ทีฆัง วา อัสสะสันโตทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติภิกษุนั้น, เมื่อหายใจออกยาว, ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจออกยาว, ดังนี้, ทีฆัง วา ปัสสะสันโตทีฆัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติเมื่อหายใจยาว, ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจเข้ายาว, ดังนี้

รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติภิกษุนั้น, เมื่อหายใจออกสั้น, ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจออกสั้น, ดังนี้, รัสสัง วา ปัสสะสันโตรัสสัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้น, ก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจเข้าสั้น, ดังนี้,

สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง, จักหายใจออก, ดังนี้, สัพพะกายะปะกิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง กายทั้งปวง, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่, จักหายใจออก, ดังนี้, ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่, จักหายใจเข้า, ดังนี้,
(จบ จตุกกะที่หนึ่ง)

ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ, จักหายใจออก, ดังนี้, ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ, จักหายใจเข้า, ดังนี้, 

สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข, จักหายใจออก, ดังนี้, สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข, จักหายใจเข้า, ดังนี้

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร, จักหายใจออก, ดังนี้, จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่, จักหายใจออก, ดังนี้, ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่, จักหายใจเข้า, ดังนี้

(จบ จตุกกะที่สอง)

จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต, จักหายใจออก, ดังนี้, จิตตะปะฏิสัเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่, จักหายใจออก, ดังนี้, อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่, จักหายใจออก, ดังนี้, สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่, จักหายใจเข้า, ดังนี้, 

วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่, จักหายใจออก, ดังนี้, วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่, จักหายใจเข้า, ดังนี้, 

(จบ จตุกกะที่สาม)

อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ, จักหายใจออก, ดังนี้, อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ, จักหายใจออก, ดังนี้, วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับ ไม่เหลืออยู่เป็นประจำ, จักหายใจออก, ดังนี้,       นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติภิกษุนั้น, ย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ, จักหายใจออก, ดังนี้, ปฏินิสสัคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติย่อมทำในบทศึกษาว่า, เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ, จักหายใจเข้า, ดังนี้,

(จบ จตุกกะที่สี่)

เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานะสะติเอวัง พะหุลีกะตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว, ทำให้มากแล้ว, อย่างนี้แล, มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา,ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่, อิติ. ด้วยประการฉะนี้แล.

…………………………………………

สัพเพธัมมานาลัง อภินิเวสายะ      สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวตนของตน ทุกๆสิ่งเป็นของพระธรรม ต้องช่วยกันดูแลรักษา แบ่งปันกัน ใช้อย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว รักผู้อื่น ให้เหมือนกับรักตัวเอง สาธุ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *